Audio Matching

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Audio Matching

Hệ thống UNITAM thực hiện chức năng so sánh tính hiệu kênh từ hộ gia đình và tín hiệu mẫu (Reference) để xác định xem kênh khán giả đang xem là kênh gì.

audio matching

Sau khi so sánh, nhận dạng dữ liệu dựa vào các đầu vào, UNITAM chiết xuất dữ liệu thô Raw-data (thông tin người xem tivi, kênh xem, thời gian xem…). Dữ liệu Raw-data sẽ được đẩy vào hệ thống Pollux để tiếp tục các bước xử lý tiếp theo.

unitam back office