Khảo sát cơ bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Khảo sát bản

Khảo sát cơ bản là một cuộc khảo sát trên diện rộng, được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực diện (F2F) theo cấu trúc bảng hỏi để thu thập những thông tin chính của các hộ gia đình đại diện cho cộng đồng dân cư tại khu vực nghiên cứu.
Các thông tin được thu thập bao gồm thông tin về đặc điểm nhân khẩu học của hộ gia đình và của các cá nhân, đặc điểm hạ tầng và thiết bị sử dụng để xem truyền hình, mức độ và thói quen xem truyền hình của hộ gia đình và nhiều thông tin khác.
Kết quả từ khảo sát cơ bản được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Ước lượng tổng dân số theo các tiêu chí về đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm hạ tầng xem truyền hình...
  • Làm cơ sở thiết kế Panel mẫu, thiết kế Quota tuyển chọn hộ gia đình
  • Cung cấp khung chọn mẫu để tuyển chọn hộ gia đình vào Panel mẫu nghiên cứu đo lường sau này.

Khảo sát cơ bản được thực hiện thường niên nhằm cập nhật các kết quả thông tin mới nhất về cơ cấu dân số theo các đặc điểm nhân khẩu học cũng như sự thay đổi trong việc sử dụng các hạ tầng, thiết bị xem truyền hình.
Khảo sát cơ bản cũng tuân thủ các yêu cầu về phương pháp điều tra chọn mẫu cũng như kiểm soát chất lượng việc thu thập thông tin để các kết quả đạt được đáng tin cậy và phản ánh đúng thông tin của tổng thể nghiên cứu.
Trong dự án VIETNAM-TAM, 2520 hộ gia đình nội thành Hà Nội và 3540 hộ gia đình nội thành đã tham gia khảo sát và cung cấp thông tin phục vụ mục đích nghiên cứu đo lường của dự án.