Trang chủ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Dự án “Đo lường định lượng khán giả truyền hình” nhằm mục đích đánh giá hiệu quả nội dung thông tin trên truyền hình, phục vụ công tác quản lý của Nhà nước.

Chủ quản đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ đầu tư: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Quản lý, giám sát và vận hành: Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử.

Mục Tiêu

Xây dựng hệ thống thiết bị xử lý dữ liệu định lượng khán giả truyền hình phục vụ công tác đánh giá hiệu quả nội dung thông tin trên truyền hình với công nghệ tiên tiến. Trước mắt, dự án triển khai tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng mở rộng phạm vi nghiên cứu trong tương lai.

Xây dựng được dữ liệu về khán giả truyền hình: Thông tin về nhân khẩu, thói quen và hành vi của khán giả; Số lượng khán giả của mỗi chương trình, thời lượng xem của mỗi khán giả đối với mỗi chương trình.

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đánh giá các chương trình truyền hình,  phục vụ công tác lập báo cáo, xếp hạng và đánh giá chương trình truyền hình.